BƠM CHÂN KHÔNG MANIFOLD GEM®


  Thông số kỹ thuật và ưu điểm:

  • Thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng đông khô mẫu. Với lưu lượng 31 L/phút, độ chân không lên đến 0.13 mbar, thiết bị có thể làm khô từ 4 - 6 bình mẫu lớn trong một mẻ.
  • Khuyến cáo lắp đặt bẫy lạnh với nhiệt độ tối thiểu -80°C trước hệ chân không manifold trong quá trình sử dụng